Etiske retningslinjer

  1. Alle på PRODA har ansvar for at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende både for brukere, kursholdere, repetitører og administrasjonen.
  2. Det skal være en gjensidig tillit og respekt mellom brukere, kursholdere, repetitører og administrasjonen.
  3. Deltakelse på PRODAs tilbud forutsetter en helse som tåler de fysiske og psykiske belastningene som profesjonell dansetrening krever.
  4. PRODA har nulltoleranse for trakassering samt diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion, seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonsvariasjon, kroppstype og alder.
  5. PRODA skal håndtere hendelser med brudd på etiske retningslinjer på en saklig og ryddig måte. Brudd på retningslinjer kan få konsekvenser for brukere, ansatte og engasjerte i forhold til alvorlighetsgraden.

Oppfølging og prosedyrer ved brudd på etiske retningslinjer:

Det skal tas utgangspunkt i følgende prosedyre ved brudd på etiske retningslinjer. Eventuell skjønn utvises av administrasjonen eller styret dersom sakens natur krever en annen oppfølging.

1. Informasjon om det som har skjedd innhentes fra involverte parter/vitner
2. Bruker innkalles pr epost til møte vedr. hendelsen og inviteres til å ha med seg en tillitsperson. Møte skal gjennomføres så snart som mulig etter innkallelsen og det skal fremgå en tydelig agenda for møtet. PRODA deltar med 2-3 personer fra administrasjon, styret og/eller ved behov rådgiver.
3. Det skal skrives referat fra møtet og PRODA har rett til å ta med en protokollfører til dette. Eventuelle merknader til referatet skal sendes innen en gitt frist.
4. I forhold til alvorlighetsgraden av hendelsen skal styret/administrasjonen etter møtet konkludere, med f.eks. advarsel, midlertidig inndragelse av brukeradgang eller permanent inndragelse av adgang.
5. Det innkalles til flere møter dersom det er behov. Utover dette skal bruker få en epost fra administrasjonen eller styret hvor konsekvens for hendelsen fremgår.
6. Saken skal avklares så raskt som mulig.

Saken skal behandles med varsomhet og konfidensialitet. Involverte skal opptre med en gjensidig respektfull tone. Dette gjelder alle parter, inkludert tillitspersoner og protokollfører.

PRODA har rett til å inndra brukeradgang midlertidig frem til saken er avklart.

Dersom det er meldt inn et varsel vises det forøvrig til PRODAs varslingsrutiner og annen prosedyre, se her: https://proda.no/om-proda/varslingsrutiner/