Om fagprogrammeringen

PRODA skal tilby et bredt og relevant fagtilbud som dekker dansekunstnernes behov, og være en samlende arena som dyrker og støtter opp under mangfoldet i dansekunsten, iht. vedtatt Strategiplan 2019-2024. 

PRODA sentralt tildeler støtte til regionale avdelinger og hver av disse har ansvar for utforming og gjennomføring av sitt fagtilbud i sin region. For mer informasjon, se ‘Regionale avdelinger’ i hovedmenyen. 

Fagtilbudet skal være i tråd med brukernes ønsker, tilbakemeldinger og oppmøte. Det skal utformes et variert program av høy kvalitet, som møter behov og ønsker i ulike brukergrupper og fagområder. Både kontinuitet og fornyelse skal ivaretas.


Fagprogrammeringen i Oslo
PRODA Oslo planlegger fagprogram i hovedsak en sesong av gangen (høst/vår). Fagtilbud for neste sesong settes ca. 1-3 måneder i forkant av sesongstart. 

Vi streber etter å engasjere kursholdere og et helhetlig fagprogram som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og dansefeltet.

Fagansvarlig
Fagansvarlig Cecilie Lindeman Steen har det overordnede ansvaret for programmeringen og er ansvarlig for å sette det endelige programmet, samt gjennomføring og realiseringen av fagtilbudet. Programmeringen gjøres i tett dialog med dansefeltet, brukerne av tilbudet og i samarbeid med fagutvalget. Cecilie kan kontaktes på resepsjon@proda.no

Fagutvalget
Fagutvalget består av tre styre/varamedlemmer og oppnevnes av styret. Funksjonstiden er 1 år av gangen. For perioden høst 2023-vår 2024 er Cassandra Moldenhauer, Amy Pender og Caroline Skjørshammer i fagutvalget. Fagutvalget skal representere brukerne gjennom ulike fagområder, komme med forslag og innspill til fagprogrammet på PRODA. Du kan lese om styre/varamedlemmene i fagutvalget her.
Fagutvalget kan ikke selv undervise ved PRODA Oslo i perioden de sitter i utvalget.


Innspill til fagprogrammet
Vi ønsker å høre fra deg, enten du er bruker av tilbudet og har forslag eller tilbakemeldinger, eller du er aktuell kursholder som ønsker å undervise på PRODA.
Prat gjerne med oss på Rom for dans, eller send en epost til resepsjon@proda.no (epost til fagansvarlig Cecilie). Du kan også fylle ut skjemaet nederst på denne siden for å komme med innspill til Oslo.

I tillegg finnes det lapper på oppslagstavlen på Rom for dans for tilbakemeldinger på kursholdere og innspill. Fyll gjerne ut og legg i vår lille postkasse som henger i resepsjonen

For innspill til regioner utenfor Oslo tar du direkte kontakt med den regionale avdelingen. 


Kursholdere på PRODA
I henhold til PRODAs formål og at fagprogrammet skal gjenspeile mangfoldet i feltet og brukernes interesse, søker PRODA å ivareta både bredde og spissing i fagprogrammet, samt balanse mellom kontinuitet og fornyelse.

Kursholderne utgjør en helt grunnleggende del av PRODAs faglige ressurs og kompetanse. Vi er opptatt av å være en attraktiv og god oppdragsgiver, arbeidsplass og samarbeidspart for kunstnere, pedagoger og organisasjoner i feltet. PRODAs formål setter likevel fagtilbudets relevans og brukerne i fokus, mer enn å være en «fast» arbeidsplass eller oppdragsgiver. PRODA søker også årlig om statsstøtte og drifts-/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner. Ansettelse eller oppdrag hos PRODA er derfor enkeltengasjement over en begrenset tidsperiode og midlertidig, og iht. tariffavtale med Norske Dansekunstnere. Vi oppfordrer til inngåelse av arbeidsavtale fremfor oppdragsavtale.

Vi etterstreber imøtekommenhet og dialog med kunstnere og pedagoger som henvender seg til oss med ønske om å undervise på PRODA. Både budsjettramme og begrenset tilgang til rom medfører strengere prioriteringer av kursholdere for fagprogrammet enn det som er ønsket. Kursprogram og kursholdere er forankret i det ovennevnte og det gis derfor ikke individuelle faglige eller andre begrunnelser til kursholdere som henvender seg som ikke blir benyttet. Dersom det mottas klage/reaksjon, vil PRODAs styre vurdere om henvendelsen fra kursholder er fulgt opp tilfredsstillende.