PEDAGOGSEMINAR

Tilgjengelig og inkluderende danseundervisning – 17. og 18. august

Rett etter sommeren samarbeider SANS – Senter for Dansepraksis, Skuespiller- og danseralliasen og PRODA om et unikt Pedagogseminar – Tilgjengelig og inkluderende danseundervisning.
Målsettingen for seminaret er å tilby praktisk kunnskap knyttet til å undervise eller legge til rette for undervisning og dansepraksis for mennesker med funksjonsvariasjoner.
Vi har fått med oss Ingeborg Dugstad Sanders og Maria Terese Engdahl-Høgåsen, dansekunstnere som har inngående erfaring og kunnskap knyttet til undervisning og kunstnerisk arbeid i møte med ulikkroppede dansere og elever.

Alle bør gis like muligheter for å kunne lære dans og danse!
Problemstillinger i møte med ulike tilbud, eller mangel på tilbud, er strukturelle, men ikke minst også praktiske: En skole, utdanningsinstitusjon eller den enkelte pedagog kan ha et ønske om å være inkluderende i undervisningstilbudet, men mangle erfaring, verktøy og metodikk som behøves for å realisere et slikt tilbud. Det kan også være at intensjon om- eller mulighet for inkludering og tilgjengelighet ikke kommuniseres. Konsekvenser av dette er at mennesker med funksjonsvariasjoner kan oppleve å være ekskludert fra danseundervisning og -praksis, eller oppleve manglende mulighet for utvikling. Hensyn knyttet til fysisk tilgjengelighet eller andre praktiske behov kan spille inn, men ofte er usikkerhet omkring metoder og verktøy for undervisning i møte et større mangfold av kroppslige utgangspunkt et like stort hinder.

Vi tilbyr en to dagers workshop der deltakerne kan få konkrete verktøy i møte med elever og studenter med funksjonsvariasjon. Det vil legges til rette for diskusjon og samtale omkring utfordringer og ikke minst muligheter.

PEDAGOGSEMINARET vil være en unik mulighet til å få ny kunnskap og metoder for en inkluderende danseundervisning. Vi håper mange vil benytte seg av denne sjeldne anledningen og melde seg på!

17. august Workshop med Ingeborg Dugstad Sanders: Improvisasjon og skapende dans
I denne workshopen skal vi bygge opp en enkel verktøykasse med elementer som kan brukes i arbeid med improvisasjon og skapende dans på en måte som kan inkludere elever med ulike funksjonsvariasjoner. Workshopen består i hovedsak av praktisk utprøving av øvelser, strukturer og prinsipper. Vi vil se på hvordan dette arbeidet kan anvendes i ulike danseformer og for ulike aldersgrupper, og som verktøy til å utvikle dans og koreografi i samarbeid med elevene.

Vi vil også berøre følgende tema:
– Improvisasjon både som lek, teknikk og i fremføring
– En utforskende tilnærming til danseteknikk som metode for bedre inkludering – Samarbeid, kroppskontakt og kontaktimprovisasjon


18. august – Workshop med Maria Terese Engdahl-Høgåsen
I denne workshopen fortsetter vi å utforske temaer som inkluderende teknikktrening, trygge rom, språk og koreografisk tilnærming. Det er ikke en forutsetning at du deltar begge dagene, og også nye deltakere er velkomne, men workshopen gir mulighet for å bygge videre på erfaringer gjort i løpet av dag én, og å gå dypere inn i enkelte problemstillinger. Målet vil være å prøve ut ulike tilnærminger i praksis, og sammen utforske muligheter for alternativ undervisningsmetodikk. Det vil gis rom for samtale, diskusjon og utprøving av egne ideer.


Les mer om arrangementet, fullstendig program og kursholderne her.
Påmelding for én av dagene eller begge dager. Link til påmelding her.

Foto: Ingeborg Dugstad Sanders – Endre Forbord

Foto: Maria Terese Engdahl-Høgåsen – Ina Vikøren