Nasjonal strategi for dans

Kulturdepartementet har offentliggjort “Dans i hele landet” – status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge. Strategien er utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører i dansefeltet. Både PRODA sentralt og regionale avdelinger har gitt innspill og uttalelser underveis i arbeidet med strategien. PRODA er fyldig omtalt i punkt 7  (Regional utvikling) i strategien. 

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rapporter_planer/planer/2013/dans-i-hele-landet.html?id=714435