Statues

VEDTEKTER for PRODA profesjonell dansetrening
Utarbeidet av adv. Kjetil Lund i samarbeid med interimstyret og Norsk Ballettforbund.
Vedtatt av Norsk Ballettforbunds storstyre og generalforsamlingen i 1988.
Stiftelsen ble opprettet av Norsk Balletforbund i 1988. Norsk Ballettforbund skiftet navn til Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger i 2002. Stiftelsen skiftet navn i 2008 fra Gratis Daglig Trening til PRODA profesjonell dansetrening. Vedtektsendringer for stiftelsen foretatt i 1993, 1995, 2005, 2007, 2008, 2012, 2016, 2021, 2022, 2023.

§1

NAVN
PRODA profesjonell dansetrening

§2

FORMÅL
Stiftelsen PRODA er et kostnadsfritt og landsdekkende tiltak for profesjonelle dansekunstnere uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA skal arrangere et daglig kompetansehevende fagtilbud, som bidrar til at dansekunstnere kan utøve og formidle dans av høy kvalitet.

§3

STIFTELSENS MIDLER
Stiftelsen finansieres ved de bevilgninger som hvert år stilles til rådighet av staten eller annen offentlig myndighet, samt andre midler som kan skaffes til veie på annet hold.
Grunnkapitalen er kr. 100.000.

§4

STYRET
Stiftelsens styre velges av årsmøte. Styret skal bestå av styreleder og 4 styremedlemmer. Av disse skal minst fire være eller ha vært aktive dansekunstnere. Et av medlemmene/varamedlemmene kan ha bakgrunn fra annet fagfelt som kan fremme PRODAs formål. Styrets leder skal være eller ha vært dansekunstner. Funksjonstiden er 2 år.
Norske Dansekunstneres styre oppnevner ett av styremedlemmene med personlig vara.
I tillegg velges 3 varamedlemmer.

§5

STYRETS OPPGAVER
Styret er stiftelsens øverste organ.
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.
Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll.
Styret ansetter stiftelsens daglige leder.
Styret utarbeider årsrapport som legges fram for årsmøtet.

§6

ÅRSMØTET
Årsmøtet består av styret i PRODA og generalforsamlingen i Norske Dansekunstnere.
Brukere av PRODA som ikke er medlemmer av Norske Dansekunstnere har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Årsmøtet skal ha myndighet til:
– å velge styremedlemmene
Som valgkomite fungerer Norske Dansekunstneres valgkomite etter de
retningslinjer som gjelder når denne fungerer som PRODAs valgkomité
– å velge revisor
– å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsrapporten
– å avgi uttalelse til styret i stiftelsen
– å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
– å beslutte gransking

§7

VILKÅR FOR OMDANNING, VEDTEKTSENDRING, OPPLØSNING
Både styret og årsmøtet kan foreslå omdanning, vedtektsendringer og oppløsning.
Slike forslag må være kommet til styret senest seks uker før årsmøtet.
Styret vedtar omdanning, vedtektsendring eller oppløsning etter først å ha innhentet årsmøtets uttalelse.
Ved oppløsning disponeres stiftelsens midler i samråd med giver (Kultur- og likestillingsdepartementet)

§8

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når :
– styret finner det nødvendig
– minst tjue av de stemmeberettigede inngir skriftlig krav om det, med forslag til dagsorden

Innkalling skjer med minst to ukers varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte, som er lovlig innkalt i overensstemmelse med stiftelsens vedtekter, er beslutningsdyktig.
Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er oppført på dagsorden i innkallingen.