Instruks for valgkomiteen

GDT/PRODA ble stiftet i 1988 og reguleres av egne vedtekter, Lov om Stiftelser av 1.1.2005 og retningslinjer fra Kulturdepartementet. PRODA finansieres over statsbudsjettet og med tilskudd fra kommuner, fylkeskommuner o.a. Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvar for at formålet ivaretas, økonomi- og formues forvaltning, som arbeidsgiver og for utviklings- og strategiarbeid.Styret velger selv styreleder. Styret avholder rundt 8 styremøter i året, deltar i komitearbeid, seminarer og representasjon.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN i STIFTELSEN PRODA

  1. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer som årlig velges på generalforsamlingen. Komiteen velger snarest sin egen leder og sekretær. Disse innkaller til møter og er videre ansvarlig for informasjon til styret i PRODA.
  1. Valgkomiteen trer sammen minst 3 måneder før generalforsamlingen finner sted, og komiteens medlemmer bør best mulig være i kontakt med forskjellige deler av vårt profesjonelle dansekunstmiljø.
  1. Valgkomiteens oppgave er å finne frem til aktive brukere av PRODA som representerer alle dansesjangre, yrkesgrupper, aldre og kjønn. Valgkomiteen må finne kandidater som egner seg til styrearbeid i en selvstendig stiftelse. Det er en fordel at noen av kandidatene har erfaring fra tidligere styrearbeid, næringsliv, politikk eller andre miljøer. I tillegg er det ønskelig at minst ett av styremedlemmene har erfaring fra en region utenom Oslo.
  1. Valgkomiteen må orientere aktuelle styrekandidater om PRODA og hvilket ansvar som ligger på styremedlemmer i en stiftelse.
  1. Valgkomiteen må sørge for at det opprettholdes kontinuitet i styret, dvs at nye kandidater først tas inn som varamedlemmer, og ved neste ledige plass i styret, går inn som styremedlemmer. Dette pga at det tar tid å sette seg inn i PRODAs arbeid og ansvar.
  1. Til den årlige generalforsamlingen plikter valgkomiteen å legge fram en begrunnet innstilling på kandidater til styret. Alle kandidatene må ha sagt seg villig og være inneforstått med omfanget av arbeidet og ansvaret.
  1. Valgkomiteen sender sitt forslag til styret senest 6 uker før generalforsamlingen skal finne sted.
  1. På generalforsamlingen presenterer ett medlem av valgkomiteen de kandidater som stiller til valg.
  1. Styret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.